De verhuur van padelterreinen wordt wordt georganiseerd door Y-Padel, eigendom van HD Invests.

Om zeker te weten dat jij de regels kent die wij hanteren, raden wij jou aan om onze algemene voorwaarden te lezen voordat je je bestelling plaatst. Lees de punten even rustig door zodat je weet wat je rechten en plichten zijn. Dit is namelijk de basis van onze dienstverlening. 

Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Plaatsing van bestellingen, prijzen en betaling

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Y-Padel, na reservering op de website, de desbetreffende betaling van de koper heeft ontvangen. Reserveren kan uitsluitend via de mobiele applicatie van Y-Padel.

Het herroepingsrecht volgens richtlijn 2011/83/EU is niet van toepassing. Annuleren is na het voldoen van de betaling mogelijk tot 24u voor aanvang van de reservatie. De betaling geschiedt op één van de door Y-Padel aangegeven wijze(n).

Prijzen zijn uitgedrukt en betaald in euro. Alle kosten zijn inbegrepen inclusief BTW, met uitzondering van de servicekosten of de afleverkosten. Deze worden apart vermeld.

Artikel 2 – Levering

Y-Padel bevestigt uw reservatie via mail, en in uw account op de mobiele applicatie. U ontvangt uw confirmatiemail zo snel mogelijk na ontvangst van uw betaling.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

Y-Padel is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, waaronder begrepen (gevolg)schade indien de reservatie mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist e-mailadres, het ticket ongeldig is als gevolg van een afdrukfout van de koper, het onvolledig inlichten van de bewoner(s) van het opgegeven adres of indien de koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld of wanneer door toedoen van door Y-Padel ingeschakelde derden niet of niet tijdig wordt geleverd. Voor een dergelijke situatie zijn de tickets ook niet verzekerd. 

Artikel 4 – Garanties

Y-Padel is gerechtigd om een overeenkomst te annuleren binnen drie werkdagen nadat die gemaakt is, in welk geval de koper gerechtigd is tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs inclusief de service- of leverkosten.

In geval dat een toegangsbewijs geen toegang verschaft tot het terrein en zulks is niet te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs, inclusief de service- of leverkosten.

Artikel 5 – Bijzondere bepalingen

De koper dient te allen tijde de regels na te leven die door Y-Padel worden gehanteerd.

Artikel 6 – Annulaties

Geplaatste reservaties kunnen tot 24u voor aanvang van de reservatie worden geannuleerd via de mobiele applicatie.

Artikel 8 – Klachtenregeling

Y-Padel beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten kunnen worden gemeld aan info@y-padel.be.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en uitdrukkelijk omschreven ingediend worden bij Y-Padel. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht.

Een klacht over een product, dienst of de service kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Geschillencommissie van het Europees ODR Platform, welke is te benaderen via https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

De consument dient Y-Padel in ieder geval 4 weken de tijd te geven om een klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 9 – Gegevens van de Eigenaar

HD Invests is gevestigd te Grote Roeselarestraat 27, 8980 Zonnebeke. Het bedrijf is geregistreerd onder nummer BE 0786.928.831 bereikbaar via info@y-padel.be of +32 493 87 87 57.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Voor zover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Ieper kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen Y-Padel en de koper.