Deze website wordt beheerd door Y-Padel, onderdeel van HD Invests. De internauten kunnen deze website gratis raadplegen, zonder garanties van HD Invests.

HD Invests
BE 0786.928.831
8980 Zonnebeke
België

T. +32(0)493 87 87 57
E. info@y-padel.be

 

Door de website te gebruiken, verlenen de bezoekers automatisch en onherroepelijk hun toestemming met de algemene gebruiksvoorwaarden, de bepalingen en de waarschuwingen op de site.

 

Afstand van aansprakelijkheid

Inhoud van de site

De gegevens vermeld op de site worden louter ter informatie verstrekt. Ondanks alle inspanningen die HD Invests levert om correcte en up-to-date informatie te verspreiden, is het mogelijk dat er eventuele (tik)fouten op de site staan. HD Invests aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie, noch voor het gebruik dat de internaut er kan van maken. HD Invests behoudt zich het recht voor om wijzigingen en updates aan te brengen aan de informatie op de site, en dit te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving. HD Invests kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker lijdt door gebruik te maken van de site.

Beschikbaarheid van de site

HD Invests garandeert geen ononderbroken of foutloze toegang tot de site en verzekert niet dat de site vrij is van virussen of andere gevaarlijke componenten. HD Invests biedt geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie en sluit specifiek alle garanties uit met betrekking tot de beschikbaarheid en de conformiteit van de functies van de site en de geschiktheid van de site om tegemoet te komen aan de verwachtingen of de behoeften van de gebruiker. HD Invests kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker lijdt wegens de onmogelijkheid om de site te gebruiken.

Gebruik van informatie door de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe de auteursrechten van HD Invests en derden integraal te respecteren. De publicatie van merken, foto’s, tekeningen, beelden en teksten op de sites van HD Invests mag niet geïnterpreteerd worden alsof dit de gebruiker een gebruiksrecht verleent. Enkel de foto’s in de rubriek “pers” zijn vrij toegankelijk voor louter journalistieke doeleinden.

Hyperlinks naar andere sites die niet beheerd worden door HD Invests. De aanwezigheid van hyperlinks op de site van HD Invests betekent niet dat HD Invests toezicht uitoefent op deze sites, noch dat HD Invests aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud ervan.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot de website van HD Invests valt onder de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Ieper zijn bevoegd. Ingeval van een geschil zal een afgedrukte versie van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en van elke bijbehorende vermelding afgeleverd in elektronische vorm, aanvaard worden in gerechtelijke of administratieve procedures.